Kontakt

(+48) 58 500 50 58

Napisz do nas!

Formularz:

Wiadomość:

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij.

Znalazłeś produkt lub informację, której szukałeś ?

Tak
Nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zamknij.
Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo informuje, że
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy 81-747), ul. 3 Maja 14/4, e-mail: sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl (dalej jako: Stowarzyszenie).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu:
   a. realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia;
   b. obsługi przez Stowarzyszenie umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi jako członek Stowarzyszenia – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody;
   c. w celach marketingowych obejmujących marketing usług Stowarzyszenia, innych członków Stowarzyszenia lub podmiotów z branży ubezpieczeniowej, oferujących objęcie ubezpieczeniem członków Stowarzyszenia - pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji postanowień statutowych (pkt 2 lit. a) jest uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako: „RODO”). Uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, o którym mowa powyżej, jest konieczność prowadzenia dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia, w tym ewidencji jego członków, zapewnienie realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia, jak również zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych składek członkowskich.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu obsługi umów ubezpieczenia (pkt 2 lit. b) oraz w celach marketingowych (pkt 2 lit. c) jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek:
   a. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji postanowień statutowych (pkt 2 lit. a) jest warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia oraz pozostawania jego członkiem;
   b. w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi umów ubezpieczenia (pkt 2 lit. b) – jest warunkiem realizacji przez Stowarzyszenie obsługi umów ubezpieczenia;
   c. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (pkt 2 lit. c) – jest warunkiem otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia, Broker ubezpieczeniowy, tj. POL BROKERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000044484) oraz zakłady ubezpieczeń, będące stronami umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres niezbędny po ustaniu członkostwa, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z członkostwem lub umowami ubezpieczenia, do których przystąpiono w okresie członkostwa.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję ogólne warunki ubezpieczenia.


UBEZPIECZENIE DZIECI, MŁODZIEŻY I STUDENTÓW – NNW SZKOLNE I AKADEMICKIE

24 zł 29,10 zł 33 zł 42 zł 53 zł 67 zł 96 zł
Świadczenia w PLN PAKIET PODSTAWOWY
Suma ubezpieczenia 12.000 15.000 17.000 22.000 27.000 35.000 50.000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

17.000 20.000 22.000 27.000 32.000 40.000 55.000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

12.000 15.000 17.000 22.000 27.000 35.000 50.000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu

12.000 15.000 17.000 22.000 27.000 35.000 50.000

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie za każdy 1 % uszczerbku

120 150 170 220 270 350 500

Zwrot kosztów nabycia wyrobów  medycznych

do 3.600 do 4.500 do 5.100 do 6.600 do 8.100 do 10.500 do 15.000

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3.600 do 4.500 do 5.100 do 6.600 do 8.100 do 10.500 do 15.000

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem padaczki świadczenie jednorazowe

120 150 170 220 270 350 500

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany omdleniem świadczenie jednorazowe

120 150 170 220 270 350 500

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy świadczenie jednorazowe

1.200 1.500 1.700 2.200 2.700 3.500 5.000

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady wymagany pobyt w szpitalu -  świadczenie jednorazowe

120 150 170 220 270 350 500

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wymagany co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu -  świadczenie jednorazowe

120 150 170 220 270 350 500

Śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie jednorazowe

1.200 1.500 1.700 2.200 2.700 3.500 5.000

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW w tym rehabilitacja do 500

do 1.000 do 1.000 do 1.000 do 1.000 do 2.000 do 2.000 do 3.000

SPORT PODSTAWOWY Ochrona obejmuje wypadki podczas w-F, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych za wyjątkiem szkół sportowych. Obejmuje sport rekreacyjny.

WYBIERZ
PAKIET DODATKOWY

Pobyt w szpitalu NNW płatny od 3 dnia pobytu w szpitalu do 90 dnia - świadczenie za dzień pobytu

40  za dzień 40  za dzień 40  za dzień 40  za dzień 100  za dzień 100  za dzień 100  za dzień

Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą płatny od 3 dnia pobytu w szpitalu do 60 dnia - świadczenie za dzień pobytu

40  za dzień 40  za dzień 40  za dzień 40  za dzień 100  za dzień 100  za dzień 100  za dzień

Koszty Leczenia stomatologicznego powstałe w wyniku NNW (zęby stałe)

do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

Oparzenia w NNW II stopnia – 100, III stopnia – 300, IV stopnia 500

do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

Odmrożenia II stopnia – 100, III stopnia – 300, IV stopnia – 500

do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
SKŁADKA ROCZNA 2,40 2,40 2,40 2,40 4,20 4,20 4,20
WYBIERZ

ASSISTANCE Pomoc medyczna - wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny.
Infolinia medyczna (0 22) 570 47 74 – możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz dodatkowo: informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami itd.
Indywidualne korepetycje: jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.

1,50 zł

WYBIERZ

TELEMEDYCYNA Organizacja i pokrycie kosztu 12 e-konsultacji (internistycznej, pediatrycznej lub dietetyka) w ciągu okresu ubezpieczenia

6 zł

WYBIERZ

SKŁADKA ROCZNA 0 zł

SKŁADKA ROCZNA + SPORT ROZSZERZONY

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, biorącym udział w:
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych.
0 zł • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków - 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu. Warunkiem odpowiedzialności Interrisku jest opłacenie składki w terminie.
 • Ubezpieczenie zawarte jest w OPCJI PODSTAWOWEJ z bardzo szeroką tabelą uszczerbków.
 • Kod możesz uzyskać od swojego Opiekuna bądź skorzystać z tego, który wyświetla się w formularzu.
 • Przystępując do ubezpieczenia on-line, mailem otrzymasz wszelkie niezbędne dokumenty.
 • Możesz wybrać jeden z 7 wariantów. Od Ciebie zależy jaki zakres ubezpieczenia wybierzesz.
 • Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci.
 • Zakres podstawowy obejmuje wypadki podczas zajęć W-F, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych za wyjątkiem szkół sportowych. Ochrona obejmuje sport rekreacyjny.
 • Wybierając opcję SPORT ROZSZERZONY i za opłatą dodatkowej  składki Interrisk udziela ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w: treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w rama pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, a także podczas zajęć W-F odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych.
 • Pamiętaj, że NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nawet jeśli Twoje dziecko jest już ubezpieczone w szkole, to możesz je ubezpieczyć dodatkowo. W razie wypadku otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Jak przystąpić do ubezpieczenia

 • Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka lub jeśli jesteś studentem odpowiedni dla Ciebie wariant. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę. 
 • Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.
 • Podaj swój adres mailowy,  prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.
 • Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.
 • Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.
 • Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki
 • Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.Zgłoszenia szkody możesz dokonać:

 1. Za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
 2. Telefonicznie: InterRisk Kontakt  (22) 212 20 12

Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie Assistance EDU PLUS i chcesz skorzystać z pomocy to skontaktuj się telefonicznie  i podaj poniższe informacje:

 1. nazwę i adres Ubezpieczającego;
 2. imię i nazwisko Ubezpieczonego;
 3. adres zamieszkania Ubezpieczonego;
 4. okres ubezpieczenia;
 5. krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
 6. numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie TELEMEDYCYNA i chcesz skorzystać z pomocy to musisz się zarejestrować na portalu Centrum Telemedycyny dostępnego na stronie internetowej www.interrisk.pl i postępować zgodnie ze wskazaniami aplikacji.

W razie powstania wypadku Ubezpieczony obowiązany jest do:

 1. niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;
 2. zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala, ale nie później niż 3 lata od wypadku.

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:

 • Nazwę ubezpieczającego
 • Nr polisy
 • Imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;
 • Imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony;
 • Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia;

Wymagane dokumenty (o ile są w posiadaniu zgłaszającego roszczenie):

 1. kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane;
 2. dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę;
 3. kartę informacyjną ze szpitala;
 4. celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
  1. kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie;
  2. okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty;
 5. celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego – okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty, a także dokumentację medyczną z odbytych wizyt, zabiegów, pobytu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych kosztów rehabilitacji – okazać dokumentację lekarską zawierającą skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne.
 6. w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą pojazdu (studenci):
  1. kopię prawa jazdy i uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami prawa,
  2. kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 7. w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - kartę informacyjną ze szpitala;
 8. celem refundacji poniesionych kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych:
  1. kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której przyznano rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,
  2. okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty;Serwis www.sug-ubezpieczeni.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies