Kontakt

(+48) 58 500 50 58

Napisz do nas!

Formularz:

Wiadomość:

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij.

Znalazłeś produkt lub informację, której szukałeś ?

Tak
Nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zamknij.
 • Zalety programu OC Funkcjonariuszy Publicznych


  • dowolność indywidualnego wyboru sumy gwarancyjnej
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i obrony sądowej do wysokości 10 000 PLN
  • możliwość kontynuacji ubezpieczenia w przypadku zmiany pracy lub przejścia na rentę, emeryturę
  • możliwość zmiany sumy gwarancyjnej w rocznicę polisy
  • możliwość uzupełnienia sumy gwarancyjnej w przypadku wypłaty odszkodowania
  • brak udziału własnego w szkodzie

  1. Ubezpieczający

  Oferta ubezpieczenia Funkcjonariuszy Publicznych została przygotowana dla Członków Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo przez STU ERGO HESTIA S.A. za pośrednictwem brokera POL Brokers Sp. z o.o.

  Ubezpieczającym jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo, ubezpieczycielem STU ERGO HESTIA S.A.

  2. Ubezpieczeni

  Ubezpieczeni to Funkcjonariusze Publiczni, którzy przystąpili do Stowarzyszenia jako członkowie wspierający, nie wiąże się to z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oferowane przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo (oferta ERGO HESTII) umożliwia przystępowanie do ubezpieczenia funkcjonariuszy indywidualnie lub grupowo. Ubezpieczenie jest przypisane do konkretnego Funkcjonariusza, a nie do zakładu pracy.

  3. Przedmiot ubezpieczenia

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariuszy Publicznych wobec Podmiotu Odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność z polisy STU ERGO HESTIA S.A. obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest wina umyślna.

  W ramach umowy Ubezpieczyciel pokrywa także:

  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
  • niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
  Za w/w koszty ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną do limitu 10 000 PLN na każdego Ubezpieczonego.

  4. Odpowiedzialność

  Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia powstałe z działania lub zaniechania Ubezpieczonego prowadzące do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy, które miało miejsce po dacie początkowej.

  Za wypadek uważa się roszczenie zgłoszone przeciwko Ubezpieczonemu, przy czym roszczenie oznacza otrzymane przez Ubezpieczonego sformułowane na piśmie przez prokuratora wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa, o którym mowa w art. 7, ust. 3 Ustawy.

  5. Wyłączenia odpowiedzialności
  Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się :
  • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego z winy umyślnej,
  • odpowiedzialność Ubezpieczonego nie wynikającą z Ustawy,
  • wypadki powstałe przed datą początkową.
  6. Suma gwarancyjna

  Suma gwarancyjna - maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel zapłaci za jedno i wszystkie zdarzenia mające miejsce w okresie ubezpieczenia: Suma gwarancyjna ulega konsumpcji, czyli pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

  W ofercie Ergo Hestii, w przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia, Ubezpieczony ma możliwość uzupełnienia sumy gwarancyjnej po opłaceniu dodatkowej składki. Ubezpieczony ma również możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej w rocznicę polisy (np. w przypadku zmiany stanowiska na bardziej odpowiedzialne).

  Jaką wysokość sumy gwarancyjnej wybrać ?

  Wybór sumy gwarancyjnej należy do ubezpieczonego. Na pewno wybierając sumę gwarancyjną należy wziąć pod uwagę na jakim stanowisku pracujemy, jakie decyzje podejmujemy. Sumy gwarancyjne w ofercie Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo mieszczą się w przedziale od 30 000 zł do 300 000 zł. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy ograniczona jest do 12 – krotności wynagrodzenia za jedną decyzję, jednak należy pamiętać, że w okresie ubezpieczenia możemy podjąć kilka błędnych decyzji. Na naszej stronie zamieściliśmy opinię prawną Jak określić sumę gwarancyjną.

  7. Składka

  Wysokość składki uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej i rodzaju decyzji podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych. Inna (niższa) składka jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a inna dla pracowników urzędów skarbowych i celnych. Szczegóły dotyczące wysokości składek znajdują się w ofercie. Składka podana w tabeli dotyczy pełnego roku ubezpieczenia. W przypadku przystąpienia do umowy w okresie trwania polisy składka liczona jest proporcjonalnie do czasu udzielanej ochrony na zasadach pro rata temporis np. składka roczna 40 zł/365 dni x 185 dni (ilość dni do końca okresu ubezpieczenia) = 20 zł.

  8. Przedawnienie

  Odpowiedzialność wynikająca z podjętej decyzji jest ograniczona czasowo i podlega przedawnieniu. Funkcjonariusz, który chce być chroniony przez skutkami podjętych decyzji powinien kontynuować ubezpieczenie w Hestii do momentu przedawnienia roszczeń.

  9. Zmiany warunków umowy zawartej z Hestią

  Zmiana wysokości składki, zmiana miejsca pracy czy zmiana wysokości sumy gwarancyjnej nie powodują zmiany warunków umowy.

  10. Kontynuacja umowy po zmianie pracy, przejściu na emeryturę

  Ubezpieczenie oferowane przez Hestię dla Stowarzyszenia Ubezpieczonych grupowo daje możliwość kontynuowania ubezpieczenia także po zmianie pracy czy po przejściu na emeryturę do chwili przedawnienia się ostatniej podjętej decyzji. Istnieje możliwość jednorazowego opłacenia składki za okres ochrony nawet do 5 lat. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.

  11. Warunki umowy

  Umowa ubezpieczenia zostawała zawarta na podstawie szczególnych warunków ubezpieczenia. Warunki Umowy

  12. Obowiązki ubezpieczonego

  W razie powstania wypadku należy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od powstaniu wypadku lub uzyskaniu o nim wiadomości zawiadomić o tym Ubezpieczyciela. Należy

  stosować się do jego zaleceń, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw,

  Należy dostarczyć Ubezpieczycielowi pełną dokumentację konieczną do ustalenia okoliczności wypadku, jego przyczyn i rozmiarów oraz podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru.

  Jeżeli nie dopełnimy powyższych obowiązków z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

  W razie zgłoszenia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia Podmiotu Odpowiedzialnego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego roszczenia Podmiotu Odpowiedzialnego bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

  13. Zgłaszanie szkód
  Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez infolinię Hestii Kontakt 801-107-107. Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo oraz nasz broker POL Brokers Sp. z o.o. udzielą Państwu więcej informacji na temat zgłaszania szkód. Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie.


Siedziba

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo

Ul. 3 Maja 14/4
81-747 Sopot

Kontakt

E-mail:
sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl

(+48) 58 500 50 58

Serwis www.sug-ubezpieczeni.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies