Kontakt

(+48) 58 500 50 58

Napisz do nas!

Formularz:

Wiadomość:

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij.

Znalazłeś produkt lub informację, której szukałeś ?

Tak
Nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zamknij.
Strona głównaOfertaOC Funkcjonariuszy Publicznych/UrzędnikówJednostki samorządu terytorialnego i pozostałe urzędy
 • Oświadczenie

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję warunki przystąpienia do ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy.


  Oferta STU ERGO HESTIA S.A. dla Funkcjonariuszy Publicznych pracujących w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz w pozostałych Urzędach

  SUMA GWARANCYJNA SKŁADKA ROCZNA
  30 000 PLN20 PLN
  50 000 PLN30 PLN
  100 000 PLN45 PLN
  120 000 PLN60 PLN
  150 000 PLN70 PLN
  300 000 PLN120 PLN
  SUMA GWARANCYJNA Składka liczona jest od dnia zgłoszenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia.

  Program ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej Funkcjonariuszy Publicznych (zgodnie z  Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Dz. U. z dnia 16 lutego 2011, nr 34, poz. 173) został przygotowany dla Członków Stowarzyszenia. Do tej pory do programu przystąpili Funkcjonariusze z 321 Urzędów Celnych, Skarbowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

  Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo za pośrednictwem brokera POL Brokers Sp. z o.o. proponuje Państwu:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej Funkcjonariuszy Publicznych z sumą gwarancyjną od 30 000 PLN do 300 000 PLN
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i obrony sądowej do wysokości 10 000 PLN
  • możliwość kontynuacji ubezpieczenia w przypadku zmiany pracy lub przejścia na rentę, emeryturę,
  • dowolność indywidualnego wyboru sumy gwarancyjnej
  • możliwość zmiany sumy gwarancyjnej w rocznicę polisy
  • możliwość uzupełnienia sumy gwarancyjnej w przypadku wypłaty odszkodowania
  • brak udziału własnego w szkodzie

  Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy dotyczy nie tylko osób składających podpis pod ostateczną decyzją administracyjną, ale także wszystkich osób biorących pośredni i bezpośredni udział w jej podejmowaniu.

  Uczestnikiem programu grupowego ubezpieczenia Funkcjonariuszy Publicznych może zostać każdy Funkcjonariusz Publiczny, który uczestniczy w procesie podejmowania decyzji administracyjnych.

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariuszy Publicznych wobec Podmiotu Odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność z polisy STU ERGO HESTIA S.A. obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest wina umyślna.

  Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia powstałe z działania lub zaniechania Ubezpieczonego prowadzące do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy, które miało miejsce po dacie początkowej. Za wypadek uważa się roszczenie zgłoszone przeciwko Ubezpieczonemu, przy czym roszczenie oznacza otrzymane przez Ubezpieczonego sformułowane na piśmie przez prokuratora wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa, o którym mowa w art. 7, ust. 3 Ustawy.

  W ramach umowy Ubezpieczyciel pokrywa także koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Za w/w koszty ubezpieczyciel odpowiada do limitu 10 000 PLN na każdego Ubezpieczonego (ponad sumę gwarancyjną).

  W przypadku ustania stosunku pracy Funkcjonariusza Publicznego z pracodawcą możliwa jest indywidualna kontynuacja ubezpieczenia.

  Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Funkcjonariusza Publicznego każdy ma możliwość wyboru sumy gwarancyjnej. Zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2011 dot. odpowiedzialności materialnej Funkcjonariuszy Publicznych, funkcjonariusz odpowiada za decyzję podjętą z rażącym naruszeniem prawa do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że w krótkim czasie Funkcjonariusz Publiczny może podjąć kilka błędnych decyzji i z każdej może odpowiadać do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

  Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu oferowanym przez STU ERGO HESTIA S.A. podlega konsumpcji, czyli pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie. Każdy Ubezpieczony ma możliwość jednorazowego uzupełnienia sumy gwarancyjnej po opłaceniu dodatkowej składki. Ubezpieczony ma również możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej w rocznicę polisy (np. w przypadku zmiany stanowiska na bardziej odpowiedzialne).

  Jeżeli chcesz zawrzeć ubezpieczenie przy pomocy strony internetowej wypełnij deklaracje:

  Przejdź do deklaracji

Siedziba

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo

Ul. 3 Maja 14/4
81-747 Sopot

Kontakt

E-mail:
sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl

(+48) 58 500 50 58

Serwis www.sug-ubezpieczeni.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies